pdf-icon

Vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 30 september 2009

Alle voorgaande versies komen hiermee te vervallen

Algemene bepalingen

Artikel 1

De Bossche bedrijfsvolleybal federatie (BBVF) is opgericht op 16 december 1964 te 's Hertogenbosch.

Artikel 2

Het competitiejaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus van het daarop volgende jaar.

Artikel 3

De BBVF kent bedrijfsverenigingen, personeelsverenigingen en overige verenigingen al dan niet door bedrijven gesponsord niet vallend onder hiervoor genoemde.

Artikel 4

Het lidmaatschap van verenigingen van de BBVF eindigt:
 • door uittreding van de vereniging;
 • door tegen haar genomen strafmaatregelen.

Artikel 5

De verplichtingen verbonden aan het lidmaatschap van de BBVF eindigen, wanneer de vereniging geen financiële verplichtingen meer heeft t.o.v. de BBVF, of zolang enige andere aangelegenheid, waarbij deze vereniging is betrokken, niet is afgewikkeld.

Artikel 6

Een vereniging, die haar lidmaatschap heeft opgezegd, kan niet opnieuw lid worden voordat voldaan is aan alle verplichtingen uit het vorige lidmaatschap.

Artikel 7

Verenigingen, die tot het verband van de BBVF wensen toe te treden, moeten daartoe een schriftelijk verzoek indienen bij de BBVF, waaruit duidelijk de identiteit van de betrokken vereniging blijkt.

Artikel 8

Het bestuur kan aan de toelating tot het verband met de BBVF voorwaarden verbinden.

Artikel 9

Het bestuur behoudt zich het recht voor verenigingen of personen, die handelingen hebben verricht in strijd met het streven of de belangen van de BBVF niet tot het verband of het lidmaatschap van de BBVF toe te laten.

Artikel 10

Het verband met de BBVF eindigt:
 • door schriftelijke opzegging bij het bestuur voor het einde van het competitiejaar, mits een opzegtermijn van 2 maanden in acht wordt genomen;
 • door ontbinding of liquidatie van de vereniging;
 • door tegen de vereniging genomen strafmaatregelen.

Artikel 11

Verenigingen zijn verplicht:
 • degenen van haar leden, die door het bestuur van de BBVF zijn geschorst, uit te sluiten van het deelnemen aan wedstrijden in BBVF verband;
 • in het bezit te zijn van alle door de BBVF uit te geven reglementen.
 • de jaarvergaderingen te bezoeken en de statuten van de BBVF te ondersteunen

Overschrijvingsbepalingen

Artikel 12

Een verenigingslid kan in het competitiejaar slechts het lidmaatschap van één bij de BBVF aangesloten vereniging bezitten, met uitzondering van een vrouwelijk verenigingslid dat zowel uitkomt in de herencompetitie als in de damescompetitie.

Artikel 13

Verenigingen kunnen tot 1 februari van het lopende seizoen nieuwe leden opgeven. Dit dient schriftelijk te gebeuren. De nieuwe speler is op de eerste maandag na aanvraag speelgerechtigd. Overschrijvingen tussen de bij de BBVF aangesloten verenigingen kunnen slechts plaats vinden in de periode tussen het einde en het begin van de competitie. Voorzien van een bewijs dat een speler geen financiële verplichtingen heeft is het mogelijk om in de periode van 15 december tot 1 januari van BBVF verenigingen te veranderen.

Artikel 14

Overschrijving van een lid van een vereniging naar een andere vereniging in voornoemde periode moet bij het bestuur worden aangevraagd.

Artikel 15

Overschrijving zal door het bestuur worden verleend indien geen bijzondere termen voor weigering aanwezig zijn.

Artikel 16

Een verenigingslid is pas gerechtigd voor een nieuwe vereniging uit te komen na verkregen toestemming.

Artikel 17

Een verenigingslid kan terstond voor een andere vereniging uitkomen, als de vereniging waarvan hij lid was, ophoudt deel uit te maken van het BBVF verband.

Reclame & sponsoring

Artikel 18

Het is de bij de BBVF aangesloten verenigingen toegestaan reclame te voeren en reclame en sponsorcontracten af te sluiten. Sponsorcontracten mogen niet in strijd zijn met de algemene bepalingen van de BBVF

Organisatie en bestuur

Artikel 19

Het bestuur van de BBVF wordt gevormd door een zestal personen te weten:
 • een voorzitter
 • een secretaris
 • een penningmeester
 • een drietal algemene bestuursleden.

Artikel 20

Het bestuur wordt gekozen door de ledenvergadering, waarbij alleen de voorzitter in functie gekozen wordt. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door voorzitter, secretaris en penning meester.

Artikel 21

Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of drie van de overige bestuursleden dit noodzakelijk oordelen.

Artikel 22

De leden van het bestuur hebben zitting gedurende 3 jaren en kunnen zich terstond na hun aftreden herkiesbaar stellen.

Artikel 23

Volgens het rooster treden het eerste jaar af de voorzitter en een bestuurslid, het tweede jaar de secretaris en een bestuurslid en het derde jaar de penningmeester en een bestuurslid.

Artikel 24

Elk lid van de BBVF heeft het recht kandidaten te stellen voor het bestuur. De namen van de kandidaten moeten tenminste zeven dagen voor de jaarvergadering, waarop de verkiezing zal plaatsvinden, schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend, vergezeld van een bereidverklaring van de kandidaat. Nieuw gekozen bestuursleden treden terstond in functie.

Artikel 25

In tussentijds ontstane vacatures in het bestuur mag door het bestuur worden voorzien (ad interim). Tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering zal het bestuur zich hierover verantwoorden.

Artikel 26

Het bestuur is bevoegd in elk onvoorzien en spoedeisend geval op te treden en legt van zijn handelingen in de eerstvolgende ledenvergadering verantwoording af.

Artikel 27

De voorzitter van het bestuur:
 • is bij elke officiële vertegenwoordiging van de BBVF de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen;
 • kan het recht doen gelden, dat alle door het bestuur bestemde stukken gesteld en alle uitgaande stukken mede door hem worden ondertekend;
 • leidt en treedt op als woordvoerder in bestuurs en ledenvergaderingen.

Artikel 28

De secretaris:
 • is verantwoordelijk voor het voeren van de administratie, welke in het algemeen geacht wordt tot de secretariaatswerkzaamheden te behoren;
 • is verder verantwoordelijk voor het voeren van de nodige correspondentie, het uitschrijven en notuleren van alle bestuurs en ledenvergaderingen;
 • zal worden belast met verdere werkzaamheden, die naar het oordeel van het bestuur gewenst zijn.

Artikel 29

De penningmeester:
 • is belast met die werkzaamheden, die in het algemeen geacht kunnen worden te behoren tot het financiële beleid van het bestuur;
 • is verder verantwoordelijk voor de inningen en het beheer van de gelden van de BBVF;
 • brengt eenmaal per jaar op een ledenvergadering een zo volledig mogelijk schriftelijk verslag uit over de staat van financiën van de BBVF;
 • is belast met het toezicht op de begroting.

Artikel 30

De penningmeester is verplicht zorg te dragen, dat zijn financiële administratie ten minste 14 dagen voor de datum van de jaarvergadering ter controle gereed en afgesloten is.

Artikel 31

De penningmeester is gerechtigd buitengewone uitgaven te doen:
 • tot een bedrag van € 227, (fl 500,-) zonder overleg
 • tot een hoger bedrag dan € 227, (fl 500,-), in overleg met het bestuur.

Artikel 32

Van alle door het bestuur gehouden besprekingen en vergaderingen worden notulen opgemaakt, die binnen 14 dagen na het houden van de besprekingen en vergaderingen aan alle bestuursleden worden toegezonden.

Artikel 33

op de agenda van de jaarvergadering in september komen in elk geval de volgende punten voor:
 1. jaarverslag bestuur, waarin opgenomen:
  • jaarverslag
  • financieel jaarverslag
 2. begroting
 3. vaststelling contributie
 4. verkiezing leden bestuur
 5. decharge van het bestuur / verslag kascommissie.

Artikel 34

Buitengewone ledenvergaderingen worden gehouden indien zulks door het bestuur of door tenminste 1/3 gedeelte van het aantal stemgerechtigde leden wordt verlangd.

Artikel 35

Het verzoek tot het houden van een buitengewone ledenvergadering moet, onder opgave van de te behandelen onderwerpen schriftelijk bij het bestuur worden ingediend, dat daaraan voldoet binnen de in de statuten genoemde termijn.

Artikel 36

De agenda van de vastgestelde buitengewone ledenvergadering zal uiterlijk 2 weken voor de dag waarop de vergadering zal worden gehouden aan alle daarop rechthebbenden worden toegezonden.
Stemmingen en besluiten

Artikel 37

Bij stemming vertegenwoordigd iedere vereniging zoveel stemmen als er teams van deze vereniging aan de competitie van de BBVF deelnemen met een maximum van vijf.

Artikel 38

Behoudens in gevallen, waarvoor de statuten en/of het huishoudelijk reglement anders bepalen, worden besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Artikel 39

Bij staken van stemmen tijdens een stemming over zaken is het voorstel verworpen. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid (de helft plus één) van de geldig uitgebrachte stemmen heeft gekregen, vindt herstemming plaats over de twee personen, die de meeste resp. de meeste en op één na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Wordt door meer dan twee personen een gelijk grootst aantal stemmen behaald, dan vindt herstemming over bedoelde personen plaats. Bij herstemming beslist het grootste stemmen aantal. Staken de stemmen bij herstemming nog, dan beslist het lot.

Artikel 40

De stemmingen vinden plaats:
 • over personen; schriftelijk, met gesloten stembriefjes;
 • over zaken; mondeling, tenzij de voorzitter of de vergadering schriftelijke stemming noodzakelijk of wenselijk acht.
De voorzitter benoemt een stembureau.

Artikel 41

De stembiljetten worden, na ingevuld te zijn, bij het stembureau ingeleverd. Het stembureau opent de biljetten en beslist over de geldigheid van ieder uitgebrachte stem. Ongeldig zijn die stembiljetten die niets, niet of meer vermelden, dan datgene, wat wordt gevraagd.

Financiën

Artikel 42

De inkomsten van de BBVF bestaan uit inschrijfgelden en andere inkomsten (donaties).

Artikel 43

Op de jaarlijkse ledenvergadering wordt vastgesteld voor het competitiejaar volgende op dat, waarin bedoelde jaarvergadering wordt gehouden: het te betalen bedrag aan entreegeld door verenigingen bij toetreding tot de competitie.

Artikel 44

Het jaarlijkse inschrijfgeld wordt berekend over het tijdvak van 1 september tot en met 31 augustus daaropvolgend. De penningmeester int het inschrijfgeld in de eerste drie maanden van het competitiejaar.

Artikel 45

Het bestuur kan invorderingsmaatregelen nemen tegen verenigingen die niet tijdig aan hun financiële verplichtingen voldoen. De kosten van deze invordering zullen door de BBVF op de verenigingen worden verhaald.

Uitgaven

Artikel 46

Alle vorderingen op de BBVF worden ingediend bij de desbetreffende penningmeester.

Artikel 47

Alle declaraties wegens uitgaven, gedaan ten behoeve van de BBVF worden binnen een maand, nadat de uitgaven hebben plaatsgevonden, ingediend bij de penningmeester.

Artikel 48

Alle uitgaven, hoe ook genaamd, moeten gedekt zijn door de toestemming van de penningmeester.

Artikel 49

De kosten gemaakt t.b.v. het onderzoek naar veronderstelde handelingen in strijd met de statuten en/of reglementen komen ten laste van de partij van wie is gebleken, dat zijn handel de in strijd met de statuten en/of reglementen.

Begroting

Artikel 50

Ieder jaar wordt, voor de algemene ledenvergadering, door het bestuur een ontwerpbegroting gemaakt, die ter vaststelling aan bedoelde vergadering wordt voorgelegd.

Artikel 51

Het bestuur is aan de ledenvergadering rekening en verantwoording verschuldigd voor zijn financieel beheer.

Artikel 52

Nadat de kascommissie het financieel beheer, door het bestuur gevoerd, juist heeft bevonden, doet bedoelde commissie aan de ledenvergadering het voorstel het bestuur decharge te verlenen.

Slotbepalingen

Artikel 53

Iedere vereniging dient in het bezit te zijn van het huishoudelijk reglement en alle reglementen door de BBVF uitgevaardigd.

Artikel 54

Ieder lid van de BBVF wordt geacht de statuten en de reglementen te kennen. Tevens wordt ieder lid geacht kennis te hebben genomen van de bestuursbesluiten en officiële mededelingen, die op de gebruikelijke wijze bekend zijn gemaakt.

Artikel 55

Het bestuur beslist in alle gevallen waarin de statuten of reglementen niet voorzien.

Artikel 56

Voorstellen tot wijziging van de door de ledenvergadering vastgestelde reglementen moeten ten minste 2 maanden voor de ledenvergadering daaraan volgend zijn ingediend. Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen met een gewone meerderheid van stemmen in de ledenvergadering worden aangenomen.