pdf-icon

Vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 12 oktober 2016

Alle voorgaande versies komen hiermee te vervallen

ARTIKEL 1 Competitie

 • Het bestuur van de BBVF regelt de wedstrijden, stelt de datum vast en bepaalt waar de wedstrijden gespeeld worden.
 • Namens het bestuur is de competitieleider belast met en verantwoordelijk voor het verloop van de competitie.
 • Bij bijzondere omstandigheden kan de competitieleider besluiten een wedstrijd of een gehele competitieavond naar een andere datum te verschuiven.
 • De wedstrijdleiding tijdens de competitieavond berust bij het in het wedstrijdschema aangewezen team. Uitspraken van de wedstrijdleiding met betrekking tot de wedstrijden zijn bindend.
 • Indien een team het niet eens is met de uitspraak van de wedstrijdleiding dan dient men dit schriftelijk aan het bestuur kenbaar te maken en te motiveren.

ARTIKEL 2 Inschrijving team

 • Verenigingen die met één team aan de dames en/of herencompetitie deelnemen, moeten minimaal acht spelers inschrijven.
 • Als een vereniging met meer dan één team deelneemt aan de dames- en/of herencompetitie, moet het eerste team minimaal zeven spelers hebben de volgende teams minimaal acht.
 • Op het moment van inschrijven van een speler aan de dames en/of herencompetitie dient deze minimaal 18 jaar te zijn. Wil een vereniging een jongere speler inschrijven, dan dient zij hiertoe een verzoek schriftelijk of per email bij het bestuur in te dienen. Het daadwerkelijk meespelen mag pas na toestemming van het bestuur. Afwijzing of toestemming wordt per email gecommuniceerd.

ARTIKEL 3 Inschrijven spelers

Verenigingen kunnen tot 1 februari van het lopende seizoen nieuwe spelers opgeven. Het opgeven van een nieuwe speler moet via een e-mail plaatsvinden. Deze e-mail moet worden geadresseerd aan het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Deze mail bevat de volgende gegevens van de nieuwe speler: Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, geslacht en de geboorte datum. Tevens is deze e-mail voorzien van een digitale foto. De digitale pasfoto van een speler moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Losse foto in JPG-formaat Foto-bestand bevat alleen de foto
 • De foto moet een 'staande' oriëntatie hebben en een afmeting van min. 600 x 800 pixels.
 • De foto moet actueel en goedgelijkend zijn en van voren worden genomen (bij voorkeur met een egale achtergrond).
 • De bestandsnaam van de foto moeten de volgende gegevens bevatten:
  • naam van de speler
  • naam van de vereniging
 • Nieuwe spelers moeten uiterlijk zaterdag via een e-mail zijn aangemeld, willen zij op de eerstvolgende wedstrijdavond speelgerechtigd zijn. Deze email moet worden geadresseerd aan het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 • Overschrijving van een speler tussen twee bij de BBVF aangesloten verenigingen kan slechts plaatsvinden in de periode tussen het einde en het begin van de competitie.
 • Daarnaast is overschrijving van een speler tussen twee verenigingen mogelijk in de periode 15 december – 1 januari, mits een bewijs wordt bijgesloten dat betreffende speler geen financiële verplichtingen heeft jegens de vereniging die hij gaat verlaten.

ARTIKEL 4 Afmelden wedstrijden

 • Wanneer een team niet in de mogelijkheid is een ingeplande wedstrijd te spelen, dan moet dit per e-mail kenbaar worden gemaakt aan het bestuur van de BBVF (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
 • Bij de afmelding moet de reden van de afzegging duidelijk worden omschreven.
 • In principe wordt een afgezegde wedstrijd reglementair verloren met 3-0 (setstanden 25-0, 25-0, 25-0). Alleen wanneer het bestuur van de BBVF beslist dat de opgegeven reden hiertoe aanleiding geeft, kan worden besloten de wedstrijd op een later tijdstip alsnog te laten spelen (dit zal vrijwel altijd op een trainingsavond van een van de beide teams zijn). Het onvoldoende mensen op de been kunnen brengen als reden op zich is geen geldige reden voor het bestuur om een wedstrijd over te laten spelen (dit is primair de verantwoordelijkheid van de teams).

ARTIKEL 5 Verplichting tot spelen van wedstrijden

 • De verenigingen zijn verplicht de voor haar team(s) uitgeschreven wedstrijden te spelen.
 • Het team dat onaangekondigd niet komt opdagen, verliest de wedstrijd in geval van een competitiewedstrijd met driemaal 25 – 0, in geval van een bekerwedstrijd met tweemaal 25 – 0.
 • Aan een vereniging waarvan een team voor een voor haar uitgeschreven wedstrijd onaangekondigd niet komt opdagen, wordt een geldboete ter grootte van € 12,50 opgelegd. Bij herhaling bedraagt de geldboete € 25,00.
 • Indien in één seizoen een team driemaal niet komt opdagen, wordt het betrokken team automatisch uitgesloten van verdere deelname aan de competitie.
 • Wanneer een team zich afmeldt voor een wedstrijd ontslaat dit het team niet van het vervullen van een eventuele fluitbeurt die avond.
 • Het team wat een wedstrijd afzegt, moet een eventuele fluitbeurt van de tegenstander op de betreffende avond overnemen. Dit om te voorkomen dat de tegenstander alleen voor een fluitbeurt naar de sporthal moet komen.

ARTIKEL 6 Verplichting tot fluiten en tellen

 • De verenigingen zijn verplicht per ingeschreven team een scheidsrechter en een teller te leveren zoals op het wedstrijdschema is aangegeven.
 • De scheidsrechter en teller dienen zich tien minuten voor aanvang van de wedstrijd te melden bij de wedstrijdleiding.

ARTIKEL 7 Verplichting wedstrijdleiding

 • De deelnemende teams zijn verplicht om volgens aanwijzing op het wedstrijdschema de wedstrijdleiding op een speelavond op zich te nemen.
 • De wedstrijdleiding moet uitgevoerd worden met 2 personen.
 • De taken van de wedstrijdleiding zijn omschreven in de ‘Handleiding wedstrijdleiding BBVF’. Deze is onder andere te vinden in de BBVF-koffer in de sporthal.
 • De wedstrijdleiding dient uiterlijk 20.00 uur aanwezig te zijn in de sporthal.

ARTIKEL 8 Sancties

 • Indien een team zijn verplichting t.a.v. het leveren van een scheidsrechter en/of teller niet nakomt (zie Artikel 6), dan krijgt het betreffende team twee competitiepunten in mindering.
 • Indien een team zijn verplichting t.a.v. de wedstrijdleiding (zie Artikel 7) niet nakomt, dan krijgt het betreffende team drie competitiepunten in mindering.
 • Indien een team gedurende het seizoen meer dan zes competitiepunten in mindering krijgt, dan wordt het betrokken team automatisch uitgesloten van verdere deelname aan de competitie.

ARTIKEL 9 Speeltijden

 • De aanvangstijden van de wedstrijden op de competitieavond zijn 20.00 uur en 21.30 uur.
 • De wedstrijden van 20.00 uur dienen uiterlijk om 20.30 uur begonnen te zijn.
 • Indien de voorgaande wedstrijd is uitgelopen, dient de volgende wedstrijd uiterlijk 10 minuten na afloop van de voorgaande wedstrijd te beginnen.
 • Het team dat op het moment waarop de wedstrijd dient te beginnen niet speelklaar is, verliest automatisch de eerste set met 25 – 0. Is het team een kwartier nadien nog niet speelklaar, dan verliest het betreffende team de overige sets met 25 – 0. Er wordt in dit geval geen boete opgelegd.

ARTIKEL 10 Aantal spelers

 • Het minimaal aantal spelers dat een team in het veld dient op te stellen is vijf.
 • Een speler die wel is ingeschreven op het wedstrijdformulier maar bij aanvang van de set nog niet aanwezig is, mag pas bij aanvang van de volgende set opgesteld worden.
 • Indien een team bij aanvang van de wedstrijd niet meer dan vier spelers kan opstellen, dan is het betreffende team niet speelklaar en treedt automatisch Artikel 9 lid 4 in werking.
 • Indien een team gedurende de wedstrijd niet meer in staat is minstens vijf spelers op te stellen, dan is het betreffende team niet meer speelklaar. De dan lopende set wordt met behoud van de behaalde punten verloren. De eventueel nog te spelen sets worden door het betreffende team met 25 – 0 verloren.

ARTIKEL 11 Wedstrijdformulier

 • Het wedstrijdformulier dient tien minuten voor aanvang van de wedstrijd te worden ingevuld.
 • Een op het wedstrijdformulier opgegeven speler is alleen speelgerechtigd als hij in het “smoelenboek” is geregistreerd.
 • Indien een speler tijdig is aangemeld bij de spelersadministratie maar nog niet in het smoelenboek is verwerkt kan de aanvoerder van het team hiervoor een formulier invullen. Dit formulier zit in het smoelenboek. Als achteraf blijkt dat de speler nog niet bekend was bij de spelersadministratie treedt automatisch Artikel 9 lid 4 in werking.
  • Een team dat hieraan niet heeft voldaan is nog niet speelklaar en dan treedt automatisch Artikel 9 lid 4 in werking.
  • Direct na afloop van de wedstrijd wordt het wedstrijdformulier door de aanvoerders van beide teams en de scheidsrechter gecontroleerd, ondertekend en bij de wedstrijdleiding ingeleverd.

ARTIKEL 12 Invallen spelers

 • Spelers ingeschreven in een lager team mogen in een hoger team invallen.
 • Indien een speler uit een lager team in één seizoen viermaal is ingevallen in een hoger team, mag hij voor de rest van het seizoen niet meer uitkomen voor het lagere team.
 • Is de betreffende speler voor meerdere hogere teams uitgekomen, dan wordt de speler geplaatst in dat hogere team waar hij het meest voor is uitgekomen.
 • In geval de betreffende speler evenredig verdeeld voor meerdere hogere teams is uitgekomen, dan wordt hij geplaatst in dat hogere team waar hij het laatst voor is uitgekomen.
 • Indien een speler geplaatst is in een hoger team, dan mag hij gedurende de rest van het seizoen niet meer invallen in een ander team.
 • Een speler die vermeld staat op het wedstrijdformulier wordt geacht in deze wedstrijd gespeeld te hebben.
 • Een dame, ingeschreven in de herencompetitie mag naast invallen in een hoger team (van dezelfde vereniging) in de herencompetitie, ook invallen in een damesteam (van dezelfde vereniging) in de damescompetitie.
 • Een dame, ingeschreven in de damescompetitie mag naast invallen in een hoger team (van dezelfde vereniging) in de damescompetitie, ook invallen in een herenteam (van dezelfde vereniging) in de herencompetitie.
 • Bij de 4e invalbeurt, ongeacht of deze invalbeurten in de 'eigen' competitie of een andere competitie zijn geweest, speelt de betreffende speelster zich vast in het team waarvoor zij het meest is ingevallen (bij evenredige verdeling van de invalbeurten, in het team waarin zij het laatst is ingevallen).
 • Wanneer een speler zich 'vast speelt' mag zij gedurende de rest van het seizoen niet meer invallen in een ander team van dezelfde competitie.

ARTIKEL 13 Overplaatsing spelers

 • Op verzoek van een vereniging kan een speler die is ingeschreven in een hoger team geplaatst worden in een lager team. Dit verzoek moet per e-mail kenbaar worden gemaakt aan het bestuur. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • De betreffende speler is echter gedurende een periode van twee wedstrijden, ingaande op de datum van het verzoek, voor beide teams niet inzetbaar voor de gewone competitie.

ARTIKEL 14 Kampioenschap

 • De inzet van de competitie is het klasse kampioenschap.
 • Zowel in de damescompetitie als ook in de herencompetitie worden drie sets gespeeld.
 • Per gewonnen set krijgt het betreffende team één competitiepunt.
 • Bij een gelijke eindstand in de competitie eerst gekeken naar het onderlinge resultaat op basis van gewonnen sets van de betrokken teams. Indien dit geen uitsluitsel geeft, wordt er een beslissingswedstrijd gespeeld.

ARTIKEL 15 Bekercompetitie

 • Naast de reguliere competitie wordt een bekercompetitie dan wel een bekertoernooi gehouden, waarin gespeeld wordt om de wisselbeker.
 • Indien een team de wisselbeker driemaal achtereen of vijfmaal in totaal gewonnen heeft, dan krijgt dit team de wisselbeker in eigendom.
 • In de bekercompetitie wordt gespeeld om twee gewonnen sets.
 • In de bekerfinales wordt gespeeld om drie gewonnen sets.

ARTIKEL 17 Spelregels

 • De wedstrijden in de reguliere competitie en in de bekercompetitie worden gespeeld volgens de spelregels van de NeVoBo, inclusief de regels die betrekking hebben op de libero. Als dit wedstrijdreglement afwijkt van de spelregels van de Nevobo, prevaleert het wedstrijdreglement.
 • De wedstrijden in de reguliere competitie worden gespeeld als uit- en thuiswedstrijden.
 • De eerstgenoemde vereniging dient te zorgen voor een wedstrijdbal.
 • Wanneer in plaats van een bekercompetitie een bekertoernooi wordt georganiseerd dan is het toernooireglement van toepassing.

ARTIKEL 18 Tenue

 • Elk team dient zoveel mogelijk in een uniform tenue te verschijnen.
 • Als een speler als libero wordt ingezet is dat herkenbaar aan een duidelijk afwijkend tenue. (max. 1 libero per team).

ARTIKEL 19 Afwijkingen

 • In alle gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet, beslist het bestuur van de BBVF.
 • In alle gevallen waarin speler, scheidsrechter of teller staat, dient men indien nodig speelster, scheidsrechtster of telster te lezen.